Portfoolio


REGIONAALSETE JA VALDKONDLIKE STRATEEGIATE KOOSTAMINE

 

Eesti maaturismi sektori arengukava 2015-2020

Gravitas Consult OÜ konsultant Silja Lehtpuu koostas koostöös mittetulundusühinguga Eesti Maaturism ja maaturismi ettevõtjatega Eesti maaturismi sektori arengukava aastateks 2015-2020. Arengukava koostamise eesmärgiks oli sõnastada kogu sektori visioon ja missioon, püstitada strateegilised eesmärgid ning koostada detailne tegevuskava.

Valdkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ rakendusplaani koostamine aastateks 2016-2020 ning eksperthinnangu koostamine arengukava uuendatud sihttasemete mõõdikutest

Kultuuriministeeriumi tellimusel koostati eksperthinnang „Eesti Integratsiooni Monitooringust 2015“ ja statistilistest andmebaasidest tulenevate arvandmete kohta, et määratleda ja uuendada arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ meetmete sihttasemete mõõdikuid. Samuti nõustati perioodi 2016-2020 rakendusplaani koostamist, esitamaks kooskõlastamiseks vastavatele ministeeriumitele.

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse arengustrateegia koostamine aastateks 2016-2022

Eesti Maaülikooli tellimusel koostati Polli aiandusuuringute keskuse strateegia 2016-2022, mis koosnes kolmest etapist:
1) kaardistati Keskuse hetkeolukord;
2) koguti ja analüüsiti infot arenguvõimaluste ning –vajaduste kohta;
3) eelneva põhjal koostati Keskuse põhiliste tegevusvaldkondade lõikes strateegia ning tegevuskava.

Eesti maaturismi ja turismihariduse valdkonna koostööstrateegia

Gravitas Consult OÜ konsultant Silja Lehtpuu koostas koostöös mittetulundusühinguga Eesti Maaturism, Eesti Maaülikooli ning teoste turismiharidust pakkuvate koolide esindajatega maaturismi sektori ja turismihariduse valdkonna koostööstrateegia, sh. tegevuskava aastateks 2015-2020. Strateegia koostati projekti "Kutseharidus kõrghariduse ja maaettevõtjate ühendajana - Connect-VET" raames. Strateegia on kättesaadav aadressil http://www.maaturism.ee/index.php?id=koostoostrateegia

Valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ ettevalmistamise nõustamine

Kõigepealt koostati Kultuuriministeeriumi tellimusel valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ meetmete omavahelisi seoseid kaardistav ning eesmärkide saavutamist kajastav ülevaade, samuti koostati ülevaade lõimumisvaldkonna sidusministeeriumite riigieelarvelistest ja Euroopa Liidu vahenditest teostatavatest tegevustest perioodil 2014-2020. Seejärel nõustati Kultuuriministeeriumi valdkondliku arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ ja selle rakenduskava eelnõu täiendamisel ja vastavatel läbirääkimistel sidusministeeriumitega tulenevalt kooskõlastusringilt laekunud ettepanekutest ja märkustest

Keelekümblusprogrammi strateegia 2014-2020 ja tegevuskava väljatöötamiine 

Konsultandid Tanel Mätlik ja Eva-Maria Asari juhtisid 2013.aastal Keelekümblusprogrammi strateegia 2014-2020 ja selle tegevuskava väljatöötamist. Töö raames kaardistati hetkeolukord koostöös Keelekümbluskeskuse ja huvigruppide esindajatega, korraldati 4 tööpada huvigruppidele, koostati strateegia ja selle elluviimiseks tegevuskava tööversioonid ja lõppversioon.
Gravitas Consult OÜ koostas strateegia SA INNOVE Keelekümbluskeskuse tellimusel.

Eesti maaturismi sektori arengukava 2010-2014

Gravitas Consult OÜ konsultant Silja Lehtpuu koostas koostöös mittetulundusühinguga Eesti Maaturism ja maaturismi ettevõtjatega Eesti maaturismi sektori arengukava aastateks 2010-2014. Arengukava koostamise eesmärgiks oli sõnastada kogu sektori visioon ja missioon, püstitada strateegilised eesmärgid ning koostada detailne tegevuskava.

Eesti maaturismi arengukava 2010-2014 on kättesaadav kodulehel: www.maaturism.ee .

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonna integreeritud strateegia

Gravitas Consult OÜ konsultant Sille Talvet koostas koostöös 7 Ida-Virumaa vallaga (Alajõe, Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse ja Tudulinna) Peipsi-Alutaguse piirkonna integreeritud strateegia Starteegia koostamise eesmärgiks oli määratleda piirkonnale olulised ühised arendussuunad ja meetmed piirkondliku arengu tõhustamiseks. Strateegia on aluseks LEADER rahastuse eraldamiseks Peipsi-Alutaguse piirkonnale. Sille Talveti ülesanneteks oli koostöö korraldamine 7 valla (Alajõe, Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse ja Tudulinna) omavalitsuste ja arendusasutuste vahel integreeritud ühisstrateegia eesmärkide, meetmete, tegevuskava ja ühistegevuste väljatöötamiseks. Lisaks tegeles Sille Talvet strateegia koostamise raames töörühmade modereerimise, avatud seminaride korraldamise ning ametnike ja ettevõtjate nõustamisega.

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonna integreeritud strateegia on kättesaadav kodulehel: www.pakmty.ee

Gravitas Consult OÜ koostas strateegia MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda tellimusel.

Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013

Gravitas Consult OÜ koostas koostöös mittetulundusühinguga Võrtsjärve Kalanduspiirkond kalanduspiirkonna strateegia aastateks 2009-2013, mille elluviimist rahastas Euroopa Kalandusfond läbi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA, meede 4.1).

Strateegia koostamise eesmärgiks oli määratleda piirkonna olulised tegevus- ja arengusuunad järgnevaks viieks aastaks. Cravitas Consult OÜ ülesanneteks antud strateegia koostamise raames olid: Võrtjärve kalanduspiirkonna kohta asjakohase info koondamine, kalandus- ning turismiettevõtjate uuringu läbiviimine, koosolekute ning seminaride korraldamine, strateegia kirjutamine ning tutvustamine, kaasates MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond töötajaid, piirkonna kalureid, ettevõtjaid ja kohalikke inimesi.

Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia 2009-2013 on kättesaadav kodulehel: www.vortskalandus.ee

 

 

 

Rahastamistaotluste koostamine

 

Tosin küsimust Eestist

Konsultant Tanel Mätlik koostas 2013.aastal projektitaotluse „Tosin küsimust Eestist“, mis sai toetust Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondilt ja Kultuuriministeeriumilt Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse korraldatud taotlusvooru tulemusel. Projekti raames luuakse interaktiivne Eesti ühiskonda ja kultuuri tutvustav ning eesti keele õpet B1 tasemel toetav programm.
Projekti viivad ellu Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool ning Eesti Instituut aastatel 2013-2014.

Lõuna-Eesti Regionaalse Kaugtöökeskuse väljaarendamine Põlva-, Valga- ja Võrumaal

Konsultant Tanel Mätlik koostas 2010.aastal projektitaotluse "Lõuna-Eesti Regionaalse Kaugtöökeskuse väljaarendamine Põlva-, Valga- ja Võrumaal (LERK)", mis sai toetust SA INNOVE-lt Struktuuritoetuste strateegia 2007-2013 Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Pikk ja kvaliteetne tööelu" meetme "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" avatud taotlusvooru raames. Projekti tulemusel käivitati 40 töökohaga Lõuna-Eesti Regionaalne Kaugtöökeskus, mis koosneb juhtkeskusest Valgas ning kaugtööpunktidest Põlvas ja Võrus.
Projekti viis ellu MTÜ Eesti Abikeskused aastatel 2010-2012.

Kaugtöö ja paindliku töövormi mudelite rakendamine Eesti saartel ja perifeersetel rannikualadel

Konsultant Tanel Mätlik koostas 2004.aastal projektitaotluse „Kaugtöö ja paindliku töövormi mudelite rakendamine Eesti saartel ja perifeersetel rannikualadel“. Projekti rahastas Euroopa Ühenduse algatus EQUAL.
Projekti raames loodi kaugtöö ja paindlike töövormide mudelid, mida piloteeriti, tuginedes rahvusvahelisele kogemusele. Projekti tulemusena loodi Eesti esimene kaugtöökeskus Emmastes, Hiiumaal.
Projekti viidi ellu MTÜ Uurimiskeskus Arhipelaag juhtimisel aastatel 2004-2007.

Perearsti infotelefon 1220

Konsultant Tanel Mätlik osales 2004-2005.aastal teenuse „Perearsti infotelefon 1220“ koostamisel ja infotelefoniteenuse väljaarendamisel. Teenust rahastab Haigekassa.
Teenuse raames loodi üleriigiline ööpäevane meditsiinilise nõustamise telefon, mis annab nõu eesti ja vene keeles, ka siis, kui perearst ei ole kättesaadav. Telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Telefonile helistamisel ei tuvastata helistaja isikut ja see teenus on kättesaadav ka ravikindlustuseta inimestele.
Teenust opereerib Arstlik Perenõuandla OÜ.

Digitaalne Terviselugu

Konsultandid Tanel Mätlik ja Sille Talvet koostasid 2003-2004.aastal projekti „Digitaalne Terviselugu“ taotluse. Projekti rahastas ERDF, Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004 –2006” meetme nr 4.5 “Infoühiskonna arendamine” raames.
Projekti raames loodi tervise infosüsteem e. digilugu – riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles töödeldakse tervis-hoiuvaldkonnaga seotud andmeid tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tervishoiuteenuse kvaliteedi ja patsiendi õiguste tagamiseks ning rahva tervise kaitseks, sealhulgas tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks ja tervishoiu juhtimiseks. Digiloo konkreetseteks rakendusteks on teiste seas digiretsept, digitaalne registratuur, digitaalsed pildid.
Projekt viidi ellu Sotsiaalministeeriumi ja E-Tervise Sihtasutuse juhtimisel aastatel 2005-2008.

Euroopa territoriaalse koostöö programmide rahastamistaotlused

Meditsiinialase info ja nõustamise kättesaadavuse parandamine

Konsultant Tanel Mätlik koostas 2011.a projekti "Meditsiinialase info ja nõustamise kättesaadavuse parandamine", mis sai toetuse ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist. Projekti eesmärk on suurendada meditsiinialase info ja nõustamise kättesaadavust Eesti ja Venemaa piirialadel telefoni, interneti ja muude kanalite kaudu, kasutades innovatiivseid IT-lahendusi (algoritmipõhine nõustamistarkvara ja 24/7 online'is töötav nõustamiskeskus).
Projekti viib ellu MTÜ Eesti Abikeskused aastatel 2012-2014.

Gravitas Consult OÜ konsultant Silja Lehtpuu koostas 2010.aastal taotluse projekti "Business House" rahastamiseks ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostööprogrammist. Projekti eesmärgiks on väikeettevõtluse arendamine projekti piirkonnas Kagu-Eestis, Kirde-Lätis ning Pihkva oblastis. Selle eesmärgi saavutamiseks on kavas Piiriülese Koostöö ja Ettevõtluskeskuse rajamine Petseri linna. Projekti partneriteks on Setomaa Valdade Liit, Petseri rajooni administratsioon, Pihkva Kaubandus-Tööstuskoda ning Vilaka vald.

Gravitas Consult OÜ konsultant Tanel Mätlik koostas MTÜ Eesti Abikeskused tellimusel projekti "Meditsiinialase info ja nõustamise kättesaadavuse parandamine (MedInf)", mis esitati rahastamiseks ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi. Projekti eesmärk on suurendada meditsiinialase info ja nõustamise kättesaadavust Eesti ja Venemaa piirialadel telefoni, interneti ja muude kanalite kaudu, kasutades innovatiivseid IT-lahendusi (algoritmipõhine nõustamistarkvara ja 24/7 online'is töötav nõustamiskeskus.

Gravitas Consult OÜ konsultant Tanel Mätlik koostas Tartu Linnavalitsuse tellimusel projekti "Jäätmekorralduse parandamine Tartus ja Pihkvas (WasMan)", mis esitati rahastamiseks ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi. Projekti eesmärgiks on parandada keskkonna olukorda Tartu ja Pihkva piirkonnas ja edendada keskkonnakaitset, teadlikkust ja koostööd nendes valdkondades. Selleks valmistatakse ette Pihkva linna senise prügila sulgemise ehitusprojekt ja paigaldatakse Tartu linnas pakendikogumiseks maa-alused konteinerid.

Gravitas Consult OÜ konsultant Sille Talvet on aastatel 2007-2009 koostanud ning aidanud leida partnereid mitmele rahvusvahelisele algatusele, sh:

- Läänemeremaade regiooni programmi taotlus "Jätkusuutlik Via Hanseatica", mille eesmärgiks on koostada täpsed temaatilised ja piirkondlikud reisipaketid Via Hanseatica piirkonnas ning viia Via Hanseatica nimi ja väärtused ettevõtjateni ning tavaturistini. Taotluses oli kaasatud 25 ametlikku partnerit ja 68 assotsieerunud partnerit.

- Eesti – Läti programmi taotlus "ViSoEst by Bike", mille eesmärgiks on luua turismivoogusid suurendav Lõuna-Eestit ja Põhja-Lätit ühendav jalgrattamarsruut. Projekti partnereid on kokku 11 - Eestist 1, kes esindab 37 kohalikku omavalitsust ja Lätist 10.

- Eesti – Läti programmi taotlus "Tolerance", mille eesmärgiks on parandada erivajadustega laste ja nende perede arenguvõimalusi, luua efektiivseid juhendmaterjale erivajadustega laste peredele, suurendada ühiskonna tolerantsust nende inimeste suhtes ning luua toimiv spetsialistide võrgustik, mille kaudu saaks tõhusalt lahendada esilekerkivaid küsimusi ja väljakutseid. Projektil on 3 partnerit, kellest 2 Eestist ja 1 Lätist. Proejkti tellijaks oli MTÜ Anni Mängumaa.

Gravitas Consult OÜ konsultant Silja Lehtpuu on aastatel 2006-2009 koostanud rahvusvaheliste koostööprojektide taotluseid väikeettevõtluse arendamisele suunatud projektidele Setomaa piirkonnas.

 

Eesti-siseste projektide juhtimine

Rahvusvaheline konverents „Kultuuri mõju lõimumisele“ 20-21.09.12

Konsultandid Tanel Mätlik ja Eva-Maria Asari valmistasid ette ja viisid läbi 20-21.09.2012 Tallinnas rahvusvahelise konverentsi „Kultuuri mõju lõimumisele“, millest võttis osa üle 120 osaleja, nendest 40 teistest riikidest.

Konverentsi kogumik on kättesaadav eesti keeles siit ja ja inglise keeles siit.

Projekti rahastas Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond ja Kultuuriministeerium Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse korraldatud taotlusvooru tulemusel.
Projekti viis ellu Gravitas Consult OÜ aastatel 2011-2012.

 

Euroopa Kalandusfondi toetused Eesti kalandussektori arendamiseks

Gravitas Consult OÜ on aastatel 2008-2011 koostanud rahastamistaotlusi EKF meetme 4.1 (kalanduspiirkondade säästev areng) raames:

- MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond projektitaotlused Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia tegevuskava ning strateegia koostamiseks
- Väiketaotlused ettevõtjatele

 

Piiriüleste koostööprojektide juhtimine

 

 
Eesti-Läti koostööprojekti "GreenAgri" koordineerimine ja finantsjuhtimine 
Silja Lehtpuu koordineerib aastatel 2015-2019 Kesk-Läänemere 2014-2020 piiriülesest koostööprogrammist rahastatud projekti "GreenAgri", mille eesmärgiks on toitainete leostumise vähendamine põllumajanduslikust tootmisest pinnavette ning sealt edasi Läänemerre, säilitades samas tootjate konkurentsivõime. Projekti juhtpartner on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, partneriks Läti Farmerite Parlament. Projekti kogueelarve on 859 491,51 EUR.
 
Eesti-Läti koostööprojekti „Ape-Mõniste road reconstruction" koordineerimine ja finantsjuhtimine 
Silja Lehtpuu koordineeris aastatel 2013-2015 Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist rahastatud projekti „Ape-Mõniste road reconstruction", mille raames parandati teede infrastruktuuri Ape-Mõniste teelõigul. Projekti juhtpartner ja teenuse tellija on Maanteeamet, partneriks Läti Transpordiministeerium. Projekti kogueelarve oli 5 060 240,96 EUR
 
Eesti-Läti-Rootsi koostööprojekti „INNOCARE" koordineerimine ja finantsjuhtimine 
Silja Lehtpuu koordineeris aastatel 2011-2014 Kesk-Läänemere INTERREG IVA Programmist rahastatud projekti „INNOCARE", mille eesmärgiks oli kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste kasutamise edendamine eakate hoolekandes. Projekti juhtpartner ja teenuse tellija oli Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, partneriteks Cesise ja Ape omavalitsused Lätist, Rakvere linn ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Eestist ning Nacka vald Rootsist. Projekti kogueelarve oli 801 266 EUR.
 
Eesti-Läti koostööprojekti „Heritage Tourism" koordineerimine ja finantsjuhtimine
Silja Lehtpuu koordineeris aastatel 2011-2014 Kesk-Läänemere INTERREG IVA Programmist rahastatud projekti „Heritage Tourism", mis oli suunatud rahvusliku kultuuripärandi kasutamise propageerimisele maaturismis. Projekti juhtpartner ja teenuse tellija oli Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, partneriteks MTÜ Eesti Maaturism ja Läti Maaturismi Assotsiatsioon „Lauku Celotajs". Projekti kogueelarve on 702 934 EUR.
 
Eesti-Vene koostööprojekti „Safe Road" koordineerimine ja finantsjuhtimine
Silja Lehtpuu koordineeris aastatel 2012-2014 Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostööprogrammist rahastatud projekti „Safe Road", mille raames parandatati teede infrastruktuuri Värska-Petseri teelõigul. Projekti juhtpartner ja teenuse tellija oli Maanteeamet, partneriteks Petseri Rajooni Administratsioon ja Petseri munitsipaalasutus „Petseri Kultuurikeskus" Venemaalt. Projekti kogueelarve oli 5 879 943 EUR.
 
Eesti-Läti-Vene koostööprojekt „Heritage Business" koordineerimine ja finantsjuhtimine
Silja Lehtpuu koordineeris aastatel 2013-2014 Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostööprogrammist rahastatud projekti „Heritage Business", mis tegeles rahvusliku kultuuripärandi kasutamise edendamisega väikeettevõtluses Kagu-Eesti ja Petseri piirkondades. Projekti juhtpartner ja teenuse tellija oli Setomaa Valdade Liit, partnerid Petseri Rajooni Administratsioon Venemaalt ning Ape vald Lätist. Projekti kogueelarve oli 932 389 EUR.
 
Eesti-Läti koostööprojekti „Seto-Suiti Renaissance" koordineerimine ja finantsjuhtimine
Silja Lehtpuu koordineeris aastatel 2013-2014 Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist rahastatud projekti „Seto-Suiti Renaissance", mis tegeles Seto ja Suiti piirkondades pärimuskultuuri õppe arendamisega ning info levitamisega Setomaa ja Suiti kultuuripiirkondade kohta. Projekti juhtpartner ja teenuse tellija oli SA Seto Instituut, parteriteks on Alsunga vald ja Suiti Etnokultuuri Keskus Lätist. Projekti kogueelarveks on 126 247 EUR.
 
Eesti-Läti koostööprojekti „Buy Local" koordineerimine ja finantsjuhtimine
Silja Lehtpuu koordineeris aastatel 2009-2011 Eesti-Läti piiriülesest koostööprogrammist rahastatud projekti „Buy Local", mille eesmärgiks oli taastuva loodusressursi ja kultuuripärandi jätkusuutlik kasutamine ja arendamine Setomaa ja Ape piirkonnas. Projekti juhtpartneriks ja teenuse tellijaks oli Setomaa Valdade Liit, partneriks Ape vald Lätist. Projekti kogumaksumus oli 474 047 EUR.
 
Eesti-Vene koostööprojekti „Business meets culture in Setomaa" koordineerimine ja finantsjuhtimine
Silja Lehtpuu koordineeris aastatel 2006-2007 INTERREG III A programmist rahastatud projekti „Business meets culture in Setomaa", mis tegeles Kohalikul kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamise ja propageerimisega ajaloolisel Setomaal. Projekti juhtpartneriks ja teenuse tellijaks oli Setomaa Valdade Liit, partneriks Petseri Rajooni Administratsioon Venemaalt. Projekti kogumaksumus oli 356 885 EUR.
 
Eesti-Läti koostööprojekt „Back to Nature"
Gravitas Consult OÜ konsultant Sille Talvet juhis alates 2009.aasta märtsikuust kuni 2011. Aasta veebruarini Eesti – Läti programmi poolt rahastatavat koostööprojekti "Back to Nature". Sille Talvet oli vastutav kogu projekti õigeaegse ja täpse elluviimise eest, koordineeris töögruppide tööd ja aruandluse esitamist ning suhtles Eesti – Läti programmi sekretariaadiga kõikides projekti puudutavates küsimustes. Projekti eesmärgiks oli arendada Eesti ja Läti kaitsealade juhtimissüsteeme, täiendades keskkonnahariduse metoodikaid ja suurendada inimeste keskkonnateadlikkust.
Projekti partneriteks olid SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Keskkonnaamet, Koiva Rahvuspargi Fond ja Läti Looduskaitseameti Kemeri Rahvuspargi administratsioon. Projekt kestis kuni 2011 aasta veebruarini ja selle kogueelarve oli 652 659 eurot.
Gravitas Consult OÜ viis projektitegevusi ellu SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus tellimusel.
 
INTERREG IIIB projekt „BIRD"
Gravitas Consult OÜ koordineeris aastatel 2004-2007 Läänemere regiooni INTERREG IIIB koostööprogrammi rahastatud projekti „BIRD". Projekti eesmärgiks oli loodusväärtuste eksponeerimine ning maaelu arendamine, kasutades märgalade, kaitsealade ning kultuurmaastike võimalusi. Projektitegevused viidi ellu kuues erinevas Euroopa riigis 35 partnerorganisatsiooni koostöös. Ülevaade projektitegevustest, tulemustest ning projektis osalenud partneritest on kättesaadav kodulehel www.eurowetlands.org.
Gravitas Consult OÜ ülesandeks antud projektis oli Eesti partnerite vahelise tegevuse koordineerimine, projektitegevuste elluviimine kavandatud ajal ja mahus, suhtlemine projekti juhtpartneriga ning tegevusaruannete koostamine. Eestis ellu viidud projektitegevuste eelarve oli 318 000 EUR.
Gravitas Consult OÜ konsultant Sille Talvet oli projekti „BIRD" juhtkomitee liige, osaledes projekti üldjuhtimisega seotud nõupidamistel ning aidates kaasa laiapõhjalise ja suure partnerite arvuga projekti edukale elluviimisele.
Gravitas Consult OÜ teostas projektijuhtimist projektile „BIRD" MTÜ Peipsi Koostöö Keskuse tellimusel.
 
Eesti - Läti koostööprojekt „Nature Learning"
Gravitas Consult OÜ juhtis augustist 2006 novembrini 2007 Eesti – Läti – Vene INTERREG IIIA koostööprioriteedi poolt rahastatud koostööprojekti „Nature Leaning". Gravitas Consult oli vastutav projekti tegevuste õigeaegase elluviimise, aruandluse ja üldkoordineerimise eest. Lisaks oli Gravitas Consulti ülesanne suhtlemine programmi rahastavate asutustega.
Projekti eesmärgiks oli keskkonnaõppe materjalide mitmekesistamine ja loodushariduse atraktiivsemaks muutmine koostöös lätlastega.
Projekti partneriteks olid SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus, Koiva Rahvuspargi Fond ja Läti Olümpialaste Klubi. Projekti kogueelarve oli 248 419 eurot.
Gravitas Consult OÜ viis projektitegevusi ellu SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus tellimusel.
2007. aastal hindas Keskkonnaministeerium käesolevat projekti „Aasta keskkonnategu" esimese preemia vääriliseks.
 
Eesti-Läti Programmi projekt "Tolerance: Vaimupuudega laps meie seas"
Konsultant Sille Talvet koordineeris aastatel 2010-2011projekti "Tolerance: Vaimupuudega laps meie seas."
Projekti eesmärgiks oli edendada vaimupuudega laste arengut ning kaasata neid rohkem ühiskondlikku ellu läbi perekondlike võrgustike ja ühislaagrite ning suurendada ühiskonna sallivust vaimupuudega inimeste ja need perekondade suhtes.
Sille Talveti vastutas projekti üldkoordineerimise ja finantsjuhtimise eest ning oli nõuandjaks projekti järelvalve ja hindamise läbiviimisel.


 

Uuringute ja analüüside koostamine

 

TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööde Narvas teostamiseks teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamine

Narva LV tellimusel valmis töö tulemusena teostatavus-tasuvusanalüüs (TTA), mille eesmärgiks on Narva transiitkoridori oluliste kitsakohtade kõrvaldamine, luues mugavad ja ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks ja aidates kaasa kogu Narva linna keskkonna seisundi parenemiseks. Narva LV esitab TTA taotluse lisana „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Jätkusuutlik transport“ Ühtekuuluvusfondi meetme „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduse arendamine“ taotlusvoorul.

Eesti maaturismi sektori ja turismivaldkonna koostöö hetkeolukorra ja tulevkusuundade analüüs

Gravitas Consult OÜ konsultant Silja Lehtpuu koostas koostöös MTÜ-ga Eesti Maaturism ning turismiharidust pakkuvate koolide esindajatega maaturismi sektori ja turismihariduse valdkonna koostöö hetkeolukorra ja tulevikusuundade analüüsi, mille käigus kaardistati probleemid, vajadused ja koostöövõimalused taseme- ja täiendõppe arendamisel ning praktika korraldamisel. Analüüs koostati projekti "Kutseharidus kõrghariduse ja maaettevõtjate ühendajana - Connect-VET" raames.
Analüüs on kättesaadav aadressil http://www.maaturism.ee/index.php?id=koostoostrateegia 

Peipsi piirkonna sotsiaalmajanduslik uuring

2010.aasta oktoobris ja novembris osales Gravitas Consult OÜ eksperdina Euroopa Komisjoni tellitud uuringu läbiviimisel. Uuringu raames käsitleti 24 Euroopa piirkonda, kus kalandusel on oluline roll kohalikus arengus. Gravitas Consult OÜ osales eksperdina analüüsi ja aruande koostamisel ning korraldas ümarlaua Peipsi piirkonna kalandussektori võtmeisikutega.

Avalike teenuste ühine arendamine Setomaa valdades

Projekti raames töötati 2009-2010.aastal Gravitas Consult OÜ konsultantide Silja Lehtpuu ja Sille Talveti juhtimisel välja ühised lahendused Setomaa nelja valla poolt avalike teenuste osutamiseks noorsoo- ja kultuuritöö ning eakate avahoolduse valdkonnas. Selleks viidi projekti käigus läbi sihtrühmade seas rahulolu-uuringud ning teostati vajalikud analüüsid.
Projekt viidi ellu Setomaa Valdade Liidu ning Misso, Mikitamäe, Meremäe ja Värska valla ühistööna. Projekti elluviimist rahastas Norra-EMP regionaalarengu toetusprogramm.

Euroopa Õpingute õppekavade võrdlev analüüs

Gravitas Consult OÜ konsultant Silja Lehtpuu koostas 2008.aastal TÜ Euroopa Kolledži tellimusel Euroopa liidu õpingute alaste õppekavade võrdleva analüüsi. Uuring haaras Lääne- ja Ida-Euroopa kõrgkoole ning selle tulemusena koostati võrdlev analüüs Euroopa Õpingute magistriprogrammide (European Studies) ülesehituse, õppetöö korralduse, sihtgrupi ja tulevikuvisioonide kohta ning esitati ettepanekud TÜ Euroopa Kolledžile õppekava täiustamiseks ning parimate praktikate rakendamiseks.

 

Äri- ja turundusplaanide koostamine

 

SA Hea Hoog äri- ja juhtimiskonsultatsioonid

AS Hoolekandeteenused tellimusel viidi läbi SA Hea Hoog olemasoleva ärimudeli analüüs, koostati klientide tööhõive valdkonna korralduse kirjeldus, regionaalse paiknemise ja võimalike alternatiivide kirjeldus ja analüüs, finantsmudel koos seletuskirjaga, hinnang muutuste võimalikkusele ja vajalikkusele tasuvuse ning jätkusuutlikkuse seisukohast, ettepanekud ja soovitused tulemuslikkuse, jätkusuutlikkuse ja majandusliku toimetuleku saavutamiseks.

Eesti terviseturismi sektori turundusplaani koostamine aastateks 2008-2010

OÜ Gravitas Consult konsultant Silja Lehtpuu koostas 2007.aastal MTÜ Eesti Spa Liit tellimusel Eesti terviseturismi sektori turundusplaani aastateks 2008-2010, mis sisaldas Eesti terviseturismi põhiturgude analüüsi, konkurentsianalüüsi ning SWOT-analüüsi. Samuti koostati Eesti terviseturismi pakkujate konkurentsi- ja turundusstrateegia ning püstitati müügieesmärgid. Turundusplaani elluviimiseks sai MTÜ Eesti Spa Liit toetust EAS Turismi turundustoetuse programmist avalikule ja kolmandale sektorile.

 

Koolitusprojektide juhtimine ja koolituste läbiviimine

 

SA INNOVE hariduse tugiteenuste agentuuri strateegia päevade ettevalmistamine ja modereerimine

SA INNOVE hariduse tugiteenuste agentuuril tellimusel valmistati novembris 2014 ette agentuuri uue strateegia koostamise töötuba ning seejärel modereeriti töötoas toimunud arutelusid.

Loodusgiidide koolitusprogrammi läbiviimine

Gravitas Consult OÜ juhtis loodusgiidide koolitusprogrammi läbiviimist 2010. aastal veebruarist juulini. Koolitus viidi läbi EAS Turismiarenduskeskuse tellimusel ning läbiviimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond. Gravitas Consult OÜ ülesanneteks oli koolitusprogrammi raames üldine koordineerimine.

Loodusturismi koolitused koolitajatele ja ettevõtjatele

Gravitas Consult OÜ on aastatel 2006-2007 koordineerinud loodusturismi koolituste läbiviimist koolitajatele ja ettevõtjatele. Koolitused on läbi viidud EAS Turismiarenduskeskuse tellimusel koostöös Sihtasutusega Lõuna-Eesti Turism. Gravitas Consult OÜ ülesanneteks oli koolitusprogrammi raames üldine koordineerimine.

Enesehindamise koolituste läbiviimine Eesti turismiettevõtetele

Gravitas Consult OÜ konsultant Silja Lehtpuu viis MTÜ Eesti Kvaliteediühingu tellimusel 2006. aastal Eesti Turismiettevõtete Kvaliteediprogrammi raames läbi enesehindamise koolituse Eesti turismiettevõtetele.

Seadusandlikud koolitused

Gravitas Consult OÜ konsultant Sille Talvet on aastatel 2007-2010 läbi viinud erinevaid koolitusi, et selgitada seadusest tulenevaid õigusi nii tööandjatele, töövõtjatele (Euromanagement Institute) kui ka erivajadustega laste tugiisikutele ja peredele (MTÜ Anni Mängumaa).

Koostööalased koolitused

Gravitas Consult OÜ konsultant Sille Talvet on aastatel 2006-2008 läbi viinud erinevaid koolitusi ja esinemisi koostöö edendamise ning selle võimaliku praktilise kasu kohta nii ettevõtete kui organisatsioonide arendamisel, sh:

- loodusturismiettevõtjatele koostöö kasutamise efektiivsusest teenuse arendamisel ja paketeerimisel (SA Lõuna-Eesti Turism tellimusel).

- kohalikele omavalitsuste ja arendusorganisatsioonidele koostöövõimalustest regionaalarengu planeerimisel, sh territoriaalsete koostööprogrammide kasutamine (Siseministeeriumi, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus tellimusel).

 

ETTEVÕTETE STRATEEGIATE

KOOSTAMINE

Gravitas Consult OÜ konsultant Sille Talvet koordineeris ja juhendas Pühajärve SPA Hotelli strateegia koostamist. Strateegia eesmärgiks oli määratleda majutus- ja puhkeasutuse arendussuunad, et paremini jõuda oma sihtgruppideni. Strateegia koostajateks oli OÜ B.I.A konsultandid.
Gravitas Consult OÜ juhendas strateegia koostamist OÜ B.I.A ja AS Pühajärve Puhkekodu tellimusel.