Teenused

Projektide juhtimine

Gravitas Consult aitab teid meelsasti projektide elluviimisel, et kõik planeeritud tegevused saaks õigeaegselt ja korrektselt tehtud. Ja mis kõige olulisem – et aruandlus kulgeks sujuvalt.
Projektijuhtimine koosneb tavaliselt järgnevast:

  • projektimeeskonna kokkupanek ja ülesannete täpne jaotus;
  • projekti aktiivne juhtimine ja jälgimine, et tegevused toimuks eelarve ja ajagraafiku piires ning vastavalt rahastaja esitatud erinõudmistele;
  • hangete läbiviimine;
  • suhtlemine projekti partnerite ja rahastajaga;
  • tegevus- ja finantsaruandluse koostamine projekti rahastajale;
  • püstitatud eesmärkide ja projektiga saavutatu võrdlev analüüs.


Rahastamistaotluste koostamine

Gravitas Consult erilise tähelepanu all on Euroopa Liidu välisabiprogrammid, mille raames projektide koostamine on keerukas ja aeganõudev töö. Gravitas Consult osutab teenust nii sobiva rahastamisprogrammi kindlakstegemisel kui ka edasisel projekti kokkupanemisel ja tehnilisel vormistamisel. Rahastamistaotluste koostamine sisaldab endas laias laastus järgmist:

 • projekti idee määratlemine ning eesmärkide püstitamine;
 • oodatavate tulemuste defineerimine;
 • tegevuskava ning eelarve koostamine.

Lisaks rahastamistaotlusele aitame oma klientidel koostada ka projekti tasuvus- ja teostatavusuuringuid, äriplaane jm rahastaja poolt nõutud lisadokumente.

Omades laia kontaktide võrgustikku nii avaliku-, era- kui ka kolmandas sektori organisatsioonide hulgas, aitavad Gravitas Consult konsultandid vajadusel leida ka sobivaid projektipartnereid.

Strateegiline planeerimine

Äriplaan on ettevõttele vajalik oma arendusprojektide kavandamiseks ja elluviimiseks, samuti saab äriplaani põhjal langetada juhtimis- ja rahastamisotsuseid. Äriplaan võib olla vajalik esitamiseks potentsiaalsetele investoritele, pankadele, riskifondidele või erinevatele rahastamisprogrammidele.

Äriplaani koostamine koosneb järgmistest põhietappidest: töögrupi moodustamine, ühise visiooni kirjeldamine, toodete või teenuste analüüs ja positsioneerimine, turu analüüs koos vajalike turu-uuringutega, turundus- ning finantsplaani koostamine.

Lähtuvalt projekti iseärasustest võib olla konsultandi rolliks äriplaani koostamise projekti koordineerimine, töökoosolekute ja ajurünnakute ettevalmistamine ja läbiviimine, ettevõtte nõustamine erinevate analüüsimeetodi kasutamisel, vajaliku lisainformatsiooni hankimine ja analüüs vm kokkulepitud tegevused.

Teostatavus- ja tasuvusanalüüside koostamine

Tasuvus- ja teostatavusanalüüs (TTA) peab aitama projekti ettevalmistajal hinnata, kas projekt on piisavalt põhjendatud ja ettevalmistatud. Selleks pakub TTA vastust järgmistele küsimustele:

 •     kas projekt on sotsiaalmajanduslikult tasuv?
 •     kas projekt on efektiivselt teostatav?
 •     kas projekt on majanduslikult tasuv?


TTA on tihtipeale nõutud avaliku ja kolmanda sektori investeeringuprojektide finantseerimistaotluste esitamisel. TTA koosneb järgmistest põhiosadest: projekti eesmärgid ja tegevusmudel, majanduslik tasuvuse/mittetasuvuse hindamine (sh finantsprognoosid), projekti sotsiaalmajanduslik mõju, projekti riskianalüüs.

Lähtuvalt projekti iseärasustest võib olla konsultandi rolliks äriplaani koostamise projekti koordineerimine, töökoosolekute ja ajurünnakute ettevalmistamine ja läbiviimine, infovahetuse korraldamine partnerite vahel, vajaliku lisainformatsiooni hankimine ja analüüs, tasuvusanalüüsi teostamine, finantsprognooside koostamine vm kokkulepitud tegevused.