Teostatavus- ja tasuvusanalüüside koostamine

Tasuvus- ja teostatavusanalüüs (TTA) peab aitama projekti ettevalmistajal hinnata, kas projekt on piisavalt põhjendatud ja ettevalmistatud. Selleks pakub TTA vastust järgmistele küsimustele:

  •     kas projekt on sotsiaalmajanduslikult tasuv?
  •     kas projekt on efektiivselt teostatav?
  •     kas projekt on majanduslikult tasuv?


TTA on tihtipeale nõutud avaliku ja kolmanda sektori investeeringuprojektide finantseerimistaotluste esitamisel. TTA koosneb järgmistest põhiosadest: projekti eesmärgid ja tegevusmudel, majanduslik tasuvuse/mittetasuvuse hindamine (sh finantsprognoosid), projekti sotsiaalmajanduslik mõju, projekti riskianalüüs.

Lähtuvalt projekti iseärasustest võib olla konsultandi rolliks äriplaani koostamise projekti koordineerimine, töökoosolekute ja ajurünnakute ettevalmistamine ja läbiviimine, infovahetuse korraldamine partnerite vahel, vajaliku lisainformatsiooni hankimine ja analüüs, tasuvusanalüüsi teostamine, finantsprognooside koostamine vm kokkulepitud tegevused.